Szerződési feltételek


A jelen szállítási szerződés (A továbbiakban: Szerződés) a Happycopter.hu portál üzemeltetője a Surján András e.v. (A továbbiakban: Üzemeltető) és az általa kibocsátott ajándékutalványt (A továbbiakban: Szolgáltatás) megrendelő vevő (A továbbiakban Vevő) kapcsolatának feltételeit tartalmazza.

1. Általános feltételek

1.1. Megrendelésével Vevő elfogadja jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vevőket. A módosítást követően a szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1.2. A Szolgáltatás megvásárlására Vevő kizárólag akkor jogosult, ha

a, Vevő 14. életévét betöltött kiskorú, a Szolgáltatás megvásárlására kizárólag a saját, munkával szerzett keresménnyel rendelkezik; vagy
b, Vevő elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
c, Vevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Vevő szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

1.3. Üzemeltető a szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint működteti.

1.12. A Szolgáltatáskel illetve a szolgáltatással kapcsolatos felszólamlást Vevő az info@happycopter.hu e-mail címen tehet.

2. Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően, 2018. május 25-i hatállyal.

 

2.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Surján András e.v.(székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 6., váll.ny.sz.: 29755089, adószám: 70791118-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és adatvédelmi, adatkezelési politikáját.

Surján András e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.happycopter.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2.2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELő MEGNEVEZÉSE

Név: Surján András e.v.

Székhely és levelezési cím: 1119 Bp. Hadak útja 6.

Telefonszám: +36 70 332 2299

Email cím: info@happycopter.hu

 

2.3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

2.3.1. Megrendelés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

• név,

• saját e-mail cím,

• számlázási név, cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám),

• szállítási cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám),

• telefonszám

• bankkártyás vásárlás esetén a bankkártya adatai

2.3.2. Időpont foglalás esetén az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

• név,

• saját e-mail cím,

• telefonszám

2.3.3. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

2.3.3. Cookie-k

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

• Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

2.4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA (GDPR 6. cikk)

2.4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, elfogadó nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adatai a megrendelési folyamat érdekében felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény alapján kerül sor, kiegészülve az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) (GDPR”).

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, valamint a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2.4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás érdekében használja

2.4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

2.4.4. Szolgáltató a megadott személyes adatokat a 4.2 pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, harmadik félnek nem adja át. (Hatóságok számára történő törvényi kötelezettséget kivéve.)

2.4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

2.5. AZ ADATKEZELÉS IDőTARTAMA

2.5.1. A rendelés során megadott személyes adatok kezelése az ajándékutalvány megrendelésével, illetve az időpont foglalással kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

2.5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 30 napig tárolja.

2.5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon esetleg adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

2.6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

2.6.1. Az adatokat els?dlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

2.6.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók, adatkezelők megnevezése:

Cégnév  - Cím - Tevékenység

Webonic Kft.  - 8000 Székesfehérvár Budai út 14. - szerver szolgáltatás

Bezzeg Annamária - 2230 Gyömrő, Gyóni G.u.42 - könyvelés

OTP Mobil Szolgáltató Kft.1093 Budapest, Közraktár u. 30. - bankkártyás fizetés esetén

CIB Bank - 1027 Budapest, Medve u. 4-14. - átutalásos fizetés esetén

Magyar Posta ZRT. - 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. - postai szolgáltatás

2.6.3. Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek - hatósági megkeresések esetét kivéve - sosem adja ki.

 

2.7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

2.7.1 hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Érintett jogosult arra, hogy információt kapjon Szolgáltatótól arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az e tájékoztatóban szereplő információkhoz. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Érintett kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az információkat mi magunk is elektronikus úton küldjük meg, kivéve, ha ezt másképpen kéri.

2.7.2 helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Érintett kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

2.7.3 törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait.

Szolgáltató köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben:

• az adatkezelésnek az Érintett hozzájárulása a jogalapja és Érintett ezt visszavonja, a   mennyiben nincs másik jogalapja az adatkezelésnek,

• a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes adatra abból a célból, amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,

• a személyes adatok kezelése jogellenes,

• Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

• a személyes adatait Szolgáltatót kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.

Jelen 7.3 pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes adatok kezelését előíró a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

2.7.4 elfeledtetéshez való jog: Amennyiben Érintett személyes adatai nyilvánosságra kerülnek, Szolgáltató azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás ésszerűen elvárható költségeinek, és technikai megvalósításának figyelembevételével.

2.7.5 adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok   használásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2.7.6 adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó és az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

2.7.7 tiltakozáshoz való jog (GDPR 20. cikk): Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Szolgáltató által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére, ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai e célból történő kezelése ellen.

2.7.8 a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12.cikk): Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb az Érintett kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az Érintett kérése egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, úgy az adminisztratív ésszerű költségeket a Szolgáltató felszámíthatja Érintettel szemben vagy az adatszolgáltatást megtagadhatja.

2.7.9 panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit.

Panasza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1 3911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) teheti meg.

2.7.10 jogorvoslat joga (GDPR 79. cikk): amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ban felsorolt jogait , úgy Szolgáltatóval szemben bírósági eljárást indíthat annak tevékenységi helye szerinti tagállami bíróság előtt. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is.

 

2.8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

2.8.1. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2.8.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.4. Jogérvényesség


4.1. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő hatást vált ki.

4.2. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Vevők és az Üzemeltető alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

5. Bankkártyás fizetés

Vevő elfogadja, hogy Surján András e.v. (1119 Bp. Hadak útja 6.) által a happycopter.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.